2,411 Reputation

-4 yesterday
8 2 days ago
8 Nov 9
-7 Nov 8
1 Nov 7
-32 Nov 6
5 Nov 5
120 Nov 4
40 Nov 3
53 Nov 2
42 Nov 1
10 Oct 4
-4 Sep 18
-2 Sep 12
-4 Sep 11
10 Sep 10
-1 Sep 9
-2 Sep 7
13 Sep 6
38 Sep 5
89 Sep 4
33 Sep 3
5 Aug 31
4 Aug 30
4 Aug 29
-4 Aug 24
5 Aug 20
2 Aug 2
-2 Jul 27
-10 Jul 25