14,343 Reputation

10 yesterday
10 Nov 21
10 Nov 14
+10 08:30 upvote
20 Nov 13
10 Nov 11
28 Nov 8
10 Nov 3
10 Oct 30
10 Oct 29
10 Oct 28
-10 Oct 27
10 Oct 23
10 Oct 21
-10 Oct 5
10 Sep 17
10 Sep 16
10 Sep 12
10 Sep 8
-2 Aug 26
10 Aug 19
10 Aug 15
10 Aug 14
10 Aug 12
10 Aug 7
10 Jul 31
10 Jul 28
10 Jul 25
10 Jul 21
-2 Jul 20
10 Jul 4